Homophones, często mylone słowa

Homophones, często mylone słowa

Homofony to wyrazy, które mają identyczne brzmienie, ale różnią się znaczeniem oraz pisownią. Homografy to wyrazy mające identyczną pisownię, różnią się znaczeniem oraz wymową. Oto ich przykłady:

ACCESS

– czasownik – mieć dostęp

– rzeczownik – dostęp

EXCESS

– rzeczownik – nadmiar

– przymiotnik – nadmierny

Przykład:

The number of dogs who have access to the running path is in excess of 50 million. (Liczba psów, którzy mają dostęp do ścieżki przekracza 50 milionów).

ADAPT

– czasownik – przystosować się, dostosować się, adaptować

ADOPT

– czasownik – przyjmować, adoptować

Przykład

She will have to adapt to the new education policy adopted by the headmaster. (Ona będzie musiała się przystosować do nowej polityki edukacyjnej zaadoptowanej/ przyjętej przez dyrektora).

ADVICE

– rzeczownik – rada, porada

ADVISE

– czasownik – radzić, doradzać

Przykład:

She needed my advice about buying a flat, so I advised her that it was a good time to make such an investment. (Potrzebowała mojej rady na temat zakupu mieszkania, więc doradziłem jej, że to jest dobra pora na tego typu inwestycje).

AFFECT

– czasownik – oddziaływać, wywierać efekt na

– rzeczownik – emocja, afekt

EFFECT

– rzeczownik – rezultat

Przykład:

This device had an enormous effect on his progress. It affected his entire score. (To nowa urządzenie miało ogromny wpływ na jego postęp. Wpłynęło na jego całościowy wynik).

AFFLICT

– czasownik – dotknąć czymś, jakimś nieszczęściem

INFLICT

– czasownik – zadać (ból, cierpienie, karę), narzucić

Przykład

The government inflicted high taxes on the people, who felt afflicted with this new burden. (Rząd narzucił wysokie podatki na ludzi, którzy czuli się dotknięci typ nowy ciężarem).

ALLUDE

– czasownik – odnosić się do, robić aluzje

ELUDE

– czasownik – unikać, uciekać, ukrywać się

Przykład:

He alluded to the criminal who continues to elude the police. (Zrobił aluzję na temat przestęcy, który w dalszym ciągu ucieka przed policją).

AMONG

– przyimek – pomiędzy (więcej niż dwie rzeczy lub osoby)

BETWEEN

– przyimek – pomiędzy (dwie rzeczy lub osoby)

Przykład:

I’m sitting between Ania and Johny among a bunch of strangers. (Siedzę między Anią i Johnem pośród sporej grupy nieznajomych).

AMOUNT

– rzeczownik – ilość – używany z rzeczownikami niepoliczalnymi

NUMBER

– rzeczownik – ilość – używany z rzeczownikami policzalnymi

Przykład

The amount of money you get depends on the number of items you sell. (Ilość pieniędzy, które dostaniesz zależy of ilości rzeczy, które sprzedaż).

BESIDE

– przyimek – obok

BESIDES

– przysłówek – ponadto, oprócz tego

Przykład:

We heard no other sound besides the voice of the person sitting beside us. (Nie słyszeliśmy innego dźwięku poza głosem osoby siedzącej obok nas).

BRAKE

– czasownik – hamować

– rzeczownik – hamulec

BREAK

– czasownik – psuć, przerwać

– rzeczownik – przerwa

Przykład:

Don’t brake so hard or you will break the car. (Nie hamuj tak mocno bo popsujesz samochód).

BREATH

– rzeczownik – oddech

BREATHE

– czasownik -oddychać

Przykład:

Hold your breath for a second! You can breathe now. (Zatrzymaj oddech na sekundę. Można oddychać).

CAN

– czasownik – umieć, potrafić, móc (zezwolenie)

MAY

– czasownik – wolno, móc (zezwolenie) oraz (możliwość)

Przykład

You may open the window if you can. (Wolno ci otworzyć okno jeśli potrafisz).

CHILDLIKE

– przymiotnik – jak dziecko (pozytywny)

CHILDISH

– przymiotnik – dziecinny (negatywny)

Przykład:

She appeared to be so sweet and childlike and never displayed any childish behavior. (Wydawała się taka słotka jak dziecko i nigdy nie zahowywała się dziecinnie).

CHOOSE

– czasownik – wybierać

CHOSE

– czasownik – wybierać w formie przeszłej

Przykład:

She chose this book and now I have no idea which one I should choose. (Wybrała tą książkę i teraz nie mam pojęcia, którą ja powinienem wybrać).

CLOTHES

– rzeczownik – ubrania

CLOTHS

– rzeczownik – sukna, tkaniny, ścierki

Przykład:

My clothes are made of the finest cloths. (Moje ubranie jest wykonane z najlepszych sukien).

CONTEMPTIBLE

– przymiotnik – godny pogardy, niegodziwy

CONTEMPTUOUS

– przymiotnik – pogardliwy, gardzący

Przykład

I gave him a contemptuous look, for all his deeds were contemptible. (Popatrzyłem na niego z pogardą, ponieważ wszystkie jego czyny były nikczemne).

CONTINUAL

– przymiotnik – ciągły (powtarzający się)

CONTINUOUS

– przymiotnik – ciągły (bez przerw)

Przykład:

He continually comes here and makes his continuous complaints. (Ciągle tu przychodzi i składa swoje nieustanne skargi).

COMPLEMENT

– czasownik – uzupełniać, kompletować

COMPLIMENT

– czasownik – komplementować, sprawiać komplementy

Przykład:

She should be complimented on the way she complemented the academic mission of our university. (Powinna dostawać komplementy za to jak uzupełniła misję naszego uniwersytetu).

DEMUR

– czasownik – sprzeciwiać się

DEMURE

– przymiotnik – nieśmiały

Przykład

Demure people hardly ever demur (Nieśmiali ludzie rzadko kiedy się sprzeciwiają).

DESERT

– czasownik – porzucić, zdezerterować

– rzeczownik – pustynia

DESSERT

– rzeczownik – deser

Przykład:

You will never find a good dessert on a desert. (Nigdy nie znajdziesz dobrego deseru na pustynii).

DIE

– czasownik – umierać (w czasie continuous – dying)

DYE

– czasownik – farbować (w czasie continuous – dyeing)

– rzeczownik – farba do farbowania

Przykład:

She died from dyeing her hair too often. (Umarła z powodu zbyt częstego farbowania włosów).

DISINTERESTED

– przymiotnik – bezstronny, bezinteresowny

UNINTERESTED

– przymiotnik – niezainteresowany

Przykład:

The disinterested judge looked uninterested when I asked him to lunch. (Bezinteresowny sędzia wyglądał na niezainteresowanego kiedy poprosiłem go na lunch).

E.G.

– łacina – exempli gratia (na przykład)

I.E.

– łacina – id est (to znaczy, to jest)

ELICIT

– czasownik – wydobywać, uzyskiwać

ILLICIT

– przymiotnik – nielegalny, bezprawny, niemoralny

Przykład:

This illicit information was elicited from our secretary. (Te nielegalne informacje zostały uzyskna od naszej sekretarki).

EMIGRATE

– czasownik – emigrować (opuścić kraj)

IMMIGRATE

– czasownik – imigrować, przenieść się, wprowadzić (przeciwieństwo emigrate)

Przykład:

They emigrated from Poland and settled down in Chicago. Later on, they immigrated to New York City. (Wyemigrowali z Polski i osiedlili się w Chicago. Później przenieśli się do Nowego Yorku).

EMINENT

– przymiotnik – wybitny

IMMINENT

– przymiotnik – nieuchronny, bliski

Przykład:

It was imminent that this eminent politician would be re-elected. (Było nieuchronnym, że ten wybitny polityk zostanie ponownie wybrany).

ENSURE

– czasownik – zapewnić

INSURE

– czasownik – ubezpieczyć

Przykład:

We will insure your car, ensuring the best insurance package available on the market. (Ubezpieczymy Państwa samochód zapewniając najlepszy pakiet ubezpieczeniowy dostępny na rynku).

ESPECIALLY

– przysłówek – w szczególności

SPECIALLY

– przysłówek – specjalnie, szczególnie

Przykład:

I made it specially for you, since you are the one who especially likes chocolate cakes. (Zrobiłam to specjalnie dla ciebie, ponieważ ty jesteś tym, który w szczególności lubi torty czekoladowe).

EVERYDAY

– przymiotnik – codzienny

EVERY DAY

– przymiotnik i rzeczownik – każdego dnia, codziennie

Przykład:

Every day I wear my everyday clothes. (Codziennie noszę swoje codzienne ubranie).

EXPEDIENT

– przymiotnik – wskazany, stosowny

EXPEDITIOUS

– przymiotnik – szybki, pilny

Przykład:

It was expedient to deal with this matter in an expeditious way. (Wskazanym było aby zająć się tą sprawą w szybki sposób).

EXPLICIT

– przymiotnik – wyraźny, dobitny, jasno przedstawiony

IMPLICIT

– przymiotnik – domniemany, ukryty (przeciwieństwo explicit)

Przykład:

He made explict what was only implicit in his previous statement. (Stwierdził wyraźnie to co było jedynie domniemane w jego poprzedniej wypowiedzi).

FARTHER

– przymiotnik – dalej (jedynie dystans)

FURTHER

– przymiotnik – dalej (dystans oraz wszystkie inne użycia tego przymiotnika jak w polskim)

Przykład:

You can run farther than that, but this is what we will discuss in further details later on. (Możesz biegać dalej niż ten distans, ale to sprawa, którą przedyskutujemy w dalszych szczegółach później).

FEWER

– przymiotnik – mniej (rzeczowniki policzalne)

LESS

– przymiotnik – mniej (rzeczowniki niepoliczalne) (używa się również z wyrażeniami numerycznymi np: „It’s less than 20 kilometers to Warsaw”, „I have less than 20 dollars”)

Przykład:

The fewer problems you have, the less energy you have to spend on solving them . (Czym masz mniej problemów, tym mniej energii poświęcasz na ich rozwiązywanie).

FOUND

– czasownik – zakładać, fundować

– imiesłów dokonany – zanleziony – trzecia forma czasownika „find”

FOUNDED

– imiesłów dokonany – założony (druga lub trzecia forma czasownika „found”)

Przykład:

They founded a chapel for which they paid with the money found in my garden ? (Założyli kapliczkę, za którą zapłacili pieniędzmi znalezionymi w moim ogrodzie).

GOOD

– przymiotnik – dobry

WELL

– przymiotnik – zdrowy

–  – dobrze

Przykład:

A good doctor knows his job very well. (Dobry lekarz dobrze zna swoją pracę).

HANGED

– imiesłów dokonany – powieszony (człowiek) – trzecia form czasownika „hang”

HUNG

– imiesłów dokonany – powieszony (obraz , cokolwiek co wisi) – trzecia form czasownika „hang”

Przykład:

The picture which is hung on this wall belonged to a man hanged for a series of hedious crimes. (Zdjęcie na tej ścianie należało do męszczyzny powieszonego za serię strasznych przestępstw)

HARD

– przymiotnik – ciężki, twardy

HARDLY

– przysłówek – prawie wcale

Przykład:

I hardly ever do any hard work. (Prawie nigdy nie wykonuję żadnej ciężkiej pracy).

Heroin – Heroine

HEROIN

– rzeczownik – heroina (narkotyk)

HEROINE

– rzeczownik – bohaterka

Przykład:

The heroine of this book died of an overdose of heroin. (Bohaterka tej książki zmarła z powodu przedawkowania heroiny).

HISTORIC

– przymiotnik – historyczny (pamiętny)

HISTORICAL

– przymiotnik – historyczny (związany z historią)

Przykład:

In his historical novel he describes such historic events as the Russian Revolution and World War I. (W zwojej historycznej powieści opisuje on takie pamiętne wydarzenia jak rewolucja rosyjska i druga wojna światowa).

HOUR

– rzeczownik – godzina

OUR

– zaimek przymiotnikowy – nasz

Przykład:

Our situation is getting worse with every passing hour. (Nasza sytuacja się pogarsza z każdą godziną).

 

INGENIOUS

– przymiotnik – pomysłowy

INGENUOUS

– przymiotnik – szczery, prostoduszny

Przykład:

This ingenous woman didn’t know that she had such an ingenious daughter. (Ta prostoduszna kobieta nie wiedziała, że ma taką pomysłową córkę).

IT’S

– skrócona forma „it is”

ITS

– zaimek dzierżawczy – tego

Przykład:

It’s a car. What is Its color? (To jest samochód. Jaki jest jego kolor?)

LAST

– przymiotnik – ostatni

PAST

– przymiotnik – ostatni, uprzedni, miniony

RECENT

– przymiotnik – niedawny, ostatni

Przykład:

I have been doing this work for the past five weeks. In recent months my boss started to complain about my work. I hope this is the last time I was assigned to this department.

(Robię tą pracę przez ostatnich pięć tygodni. W ostatnich miesiącach mój szef zaczął narzekać na moją pracę. Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy zostałem przydzielony do tego wydziału).

LATE

– przymiotnik – późny, spóźniony

LATELY

– przysłówek – ostatnio

Przykład:

Lately, I’ve been late for work a lot. (Ostatnio bardzo spóźniam się do pracy).

LIKE

– przyimek – jak

AS

– przyimek – jak (wprowadzenie zdania)

Przykład:

She is like her mother. (Ona jest jak matka – „her mother” nie jest zdaniem).

She is as pretty as her mother is. (Jest tak ładna jak jej matka – „her mother is” – zdanie)

MANY

– przymiotnik – wiele, dużo ( z rzeczownikami policzalnymi)

MUCH

– przymiotnik – dużo ( z rzeczownikami niepoliczalnymi)

Przykład:

Many people are waiting outside and we don’t have much time. (Wielu ludzi czeka na zawnątrz a my nie mamy dużo czasu).

PRECEDE

– czasownik – poprzedzać

PRECEED

– czasownik – iść do przodu, przejść

Przykład:

Let’s proceed to the chapter preceding „the Human Anatomy”. (Przejdźmy teraz do rozdziału poprzedzającego „Anatomię Człowieka”).

PRINCIPAL

– rzeczownik – dyrektor szkoły

PRINCIPLE

– rzeczownik – zasada

Przykład:

Our principal has principles. (Nasz dyrektor ma zasady).

QUIET

– przymiotnik – cichy

QUITE

– przysłówek – całkiem

Przykład:

She was quite quiet at the party. (Była całkiem cicha na przyjęciu).

RAIN

– rzeczownik – deszcz

– czasownik – padać

REIN

– rzeczownik – lejce

REIGN

– rzeczownik – rządy

Przykład:

During the reign of Charles I, it was against the law to use a leather rein during the rain. (Podczas rządów Karola I, sprzecznym z prawem było używanie skórzanych lejców podczas deszczu).

RAISE

– czasownik – wychowywać, hodować, podnosić

RISE

– czasownik – podnieść się, wschodzić,

Przykład:

I rise from bed every day, raise my eyebrows, and go about raising my children. (Wstaję się z łóżka każdego ranka, podnoszę brwi i zabieram się do wychowywania swoich dzieci).

ROLE

– rzeczownik – rola

ROLL

– czasownik – – toczyć, rolować

– rzeczownik – apel

Przykład:

During the roll, Mr. Johnson, in his new role of the school principal, asked everyone to behave properly on the premises. (Podczas apelu, Pan Johnson w swojej nowej roli dyrektora poprosił wszystkich o prawidłowe zachowywanie się na terenie szkoły).

SIMPLE

– przymiotnik – prosty

SIMPLISTIC

– przymiotnik – zbyt prosty, zbyt uproszony

Przykład:

This is not simplistic but simple (Nie jest to nazbyt uproszczone ale proste).

STATIONARY

– przymiotnik – stacjonarny, nieruchomy

STATIONERY

– rzeczownik – papier do pisania, artykuły papiernicze i do pisania

Przykład:

This stationery shop is located in a stationary place. (Ten sklep z artykułami papierniczymi jest ulokowany w stałym miejscu).

THAN

– łącznik – niż

THEN

– przysłówek – potem

Przykład:

Go and check if you know this better than he does, and then come back and tell me. (Idź i sprawdź czy wiesz to lepiej niż on a patem wróć i powiedz mi).

Wymowa taka sama

WAIST

– rzeczownik – talia, pas

WASTE

– czasownik – marnować

Przykład:

He didn’t waste food that’s why his waist was getting bigger. (Nie marnował jedzenia dlatego jego pas stawał sie coraz większy).

WANDER

– czasownik – błąkać się, wędrować

WONDER

– czasownik – dziwić się

Przykład:

I wonder how you can wander the streets all day long. ( Dziwię się jak możesz błąkać się po ulicach cły dziń).

WEATHER

– rzeczownik – pogoda

WHETHER

– łącznik – czy

Przykład:

Whether the weather is good or bad, we’re staying home. (Czy pogoda jest dobra czy zła, zostajemy w domu).